>> Autor: | Dátum uverejnenia:

Platba za ubytovanie na ďalší štvrťrok (december 2016, január, február 2017)


Študenti  TU, UPJŠ:                                 189 €

Študenti  iných VŠ:                                 240 €

IBAN: SK97 8180 0000 0070 0008 4912

SWIFT: SPSRSKBAXXX

Termín:      do  15. decembra 2016

(platba k tomu termínu už musí byť na účte, po tomto termíne účtujeme penále 0,50 € za každý omeškaný deň  )

Povinné údaje:

VARIABILNÝ  SYMBOL    201........

VS pre ubytovanie v MAISe (číslo Ubytovacej zmluvy)

ŠPECIFICKÝ SYMBOL                   1515

Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko študenta ubytovaného v ŠD Jedlíkova 9