>> Autor: | Dátum uverejnenia: | Upravený: | Autor úpravy:

Platba za ubytovanie na ďalší štvrťrok


Platba za ubytovanie na ďalší štvrťrok  (december 2017, január, február 2018)

Študenti  TU, UPJŠ:               189 €

Študenti  iných VŠ:                240 €

IBAN: SK97 8180 0000 0070 0008 4912

SWIFT: SPSRSKBAXXX

Termín:  do  15. decembra 2017

(platba k tomu termínu už musí byť na účte, po tomto termíne účtujeme penále 0,50 € za každý omeškaný deň  )

 

Povinné údaje:

VARIABILNÝ  SYMBOL    201........

VS pre ubytovanie v MAISe (číslo Ubytovacej zmluvy)

ŠPECIFICKÝ SYMBOL         1515

Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko študenta ubytovaného v ŠD na Jedlíkovej 9 v Košiciach