>> Autor: | Dátum uverejnenia:

POSTUP PRI ODCHODE ZO ŠD


Pri odchode zo ŠD je študent povinný:

-  mať zaevidovanú platbu za ubytovanie v IS MAIS, príp. sankciu za predčasný odchod zo ŠD (ak odchádza skôr ako v mesiaci jún)    

-  na ubytovacom odd. predložiť vyplnenú odchodku    (odchodku vyzdvihnúť na ubyt. odd.) v ktorej musia byť:   

                                        - podpisy spolubývajúcich

                                        - podpis chodbového výboru na poschodí

                                        - podpis upratovačky - podpíše pri odovzdaní upratanej izby

-  odovzdať na ubyt. odd. kľúč s visačkou, posteľné prádlo,