>> Autor: | Dátum uverejnenia: | Upravený: | Autor úpravy:

Platba za ubytovanie


Platba za ubytovanie V ŠD
(marec, apríl, máj 2019)

Študenti TU, UPJŠ: 189 €
Študenti iných VŠ: 300 €
IBAN: SK97 8180 0000 0070 0008 4912
SWIFT: SPSRSKBAXXX
Termín: do 15. marca 2019
(platba do tohto termínu už musí byť zaevidovaná v MAISe, po tomto termíne účtujeme zmluvnú pokutu 0,50 € za každý omeškaný deň  )

Povinné údaje:
VARIABILNÝ SYMBOL 201........
VS pre ubytovanie v MAISe (číslo zmluvy o ubytovaní)
ŠPECIFICKÝ SYMBOL 1515
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko študenta ubytovaného v ŠD na Jedlíkovej 9 v Košiciach