>> Autor: | Dátum uverejnenia: | Upravený: | Autor úpravy:

Predčasné ukončenie ubytovania: k 31. 5. 2019


Predčasné ukončenie ubytovania:  k 31. 5. 2019
(neplatí pre končiace ročníky Ing. a doktorandského štúdia v mesiaci máj 2019)

Zmluva o ubytovaní bod č. 2  -  študent je povinný uhradiť
     Zmluvnú pokutu 30 € za mesiac jún, o ktorý je skrátená doba ubytovania na číslo účtu IBAN: SK25 8180 0000 0070 0008 4947

VS: 201......VS pre ubytovanie v MAISe (číslo Zmluvy o ubytovaní)
     ŠS: 02

Zmluvná pokuta  musí byť uhradená prevodom z účtu aspoň 7 dní pred odchodom zo ŠD (študent je povinný overiť si zaevidovanie platby v IS MAIS).