>> Autor: | Dátum uverejnenia: | Upravený: | Autor úpravy:

PLATBA- JÚN


 

Platba musí byť uhradená najneskôr do 31.5.2019: 63 € /TU, UPJŠ   
                                                                                      100 €  /iné VŠ   

Platba  musí byť uhradená prevodom z účtu a musí byť pri ukončení ubytovania zaevidovaná v MAISe (študent je povinný overiť si zaevidovanie platby v IS MAIS) na číslo účtu
     IBAN SK97 8180 0000 0070 0008 4912, VS - číslo zmluvy o ubytovaní, ŠS 1515, správa pre prijímateľa - meno a priezvisko ubytovaného študenta

Po termíne 31.5. sa účtuje zmluvná pokuta za vo výške 0,50 za každý deň omeškania.