>> Autor: | Dátum uverejnenia: | Upravený: | Autor úpravy:

PLATBA - JÚN


-  pri ukončení ubytovania do 15.6. platia študenti polovicu

   mesačného poplatku za ubytovanie: 31,50 € /TU, UPJŠ  

                                                                      40,00 €  /iné VŠ                                    

Platba  musí byť uhradená prevodom z účtu aspoň 7 dní pred odchodom zo ŠD (študent je povinný overiť si zaevidovanie platby v IS MAIS) na číslo účtu IBAN SK97 8180 0000 0070 0008 4912

 

- pri odchode po 15.6. uhrádzajú celý mesiac: 63,00 €/TU,UPJŠ

                                                                                    80,00 €/iné VŠ

           Termín platby bez poplatku za omeškanie: do 15.6.

       Po termíne sa účtuje poplatok  za omeškanie 0,50 €/deň

Povinné údaje:

VARIABILNÝ  SYMBOL    201........

VS pre ubytovanie v MAISe (číslo Ubytovacej zmluvy)

ŠPECIFICKÝ SYMBOL          1515

Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko študenta ubytovaného v ŠD na Jedlíkovej 9 v Košiciach