>> Autor: | Dátum uverejnenia:

Platba za ubytovanie


Platba za ubytovanie V ŠD
(december 2018, január, február 2019)


Študenti TU, UPJŠ: 189 €
Študenti iných VŠ: 300 €
IBAN: SK97 8180 0000 0070 0008 4912
SWIFT: SPSRSKBAXXX
Termín: do 15. decembra 2018
(platba k tomu termínu už musí byť zaevidovaná na učte, po tomto termíne účtujeme zmluvnú pokutu 0,50 € za každý omeškaný deň )

Povinné údaje:
VARIABILNÝ SYMBOL 201........
VS pre ubytovanie v MAISe (číslo zmluvy o ubytovaní)
ŠPECIFICKÝ SYMBOL 1515
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko študenta ubytovaného v ŠD na Jedlíkovej 9 v Košiciach