Menu Close

Ubytovanie

>> Ubytovanie v ŠD J9

Internáty Jedlíkova 9 sú internátmi pre študentov Fakulty elektrotechniky a informatiky a Ekonomickej fakulty. Sú súčasťou vysokoškolského komplexu internátov Jedlíkova. Umiestnenie internátov je na sídlisku Luník VIII, čo je v blízkosti obchodných centier Optima a Kaufland. Štandardná izba internátov je delená na dve bunky, ku ktorým patria sociálne zariadenia a malá chodba so skriňami a chladničkou. Každá bunka je dimenzovaná pre dvoch študentov (štyria študenti na izbu), pričom každý z ubytovaných študentov má k dispozícií posteľ, nočný stolík, poličku, skrinku s policami a pracovní stôl. Vybavenie samotných internátov je na pomerne vysokej úrovni, ich nadštandard indikuje bezprostredná blízkosť k jedálni, telocvičniam, športoviskám, práčovni a k množstvu zaujímavých lokalít vytvorených pre študentov. Na internátoch pôsobia pod záštitou Študentskej rady študentské kluby Rádio9, Študentská televízia, PC Klub a takisto moderne vybavená posilňovňa. Možnosti aktívneho využívania voľného času podporuje Študentská rada, ktorá spolu s klubmi organizuje veľké množstvo spoločenských a športových podujatí. K týmto ich aktivitám možno pripočítať aj 24 hodín denne otvorenú práčovňu, kino, posilňovňu, študovňu či stolnotenisovú miestnosť – všetko prístupne a areáli internátu. Vo večerných hodinách sú študentom ubytovaným na internátoch dostupné aj telocvične, veľká stolnotenisová miestnosť či ihriská na squash, florbal a množstvo iných športov. Možnosti interaktívnej výučby s výpočtovou technikou umožňujú miestnosti InstallFestu (zriadené PC Klubom) alebo Univerzitná Internetová Kaviareň.

Členské do občianského združenia

>> Platba za členské do občianského združenia

Členstvom v OZ študent získava možnosť pripojenia do internátnej siete, možnosť využívať posilňovňu, boxovňu, práčovňu a iné služby na internátoch J9. Platbu za zimný semester 2018/2019 je potrebné zrealizovať najneskôr do 7.10.2018. Výška členského je 27 eur. Ďalšie informácie k platbe môže študent nájsť na nasledujúcom odkaze:

Ubytovacie oddelenie

>> Úradné hodiny

Pondelok 08:00-12:00
13:00-14:00
Utorok 08:00-12:00
13:00-14:00
Streda 08:00-12:00
13:00-14:00
Štvrtok 08:00-12:00
13:00-14:00
Piatok 08:00-12:00

Pokyny k ubytovaniu

>> Informácie k platbám

Všetky informácie k platbám na následujúci kvartál sú vždy priebežne zverejňované na stránke ŠD J9. Študenti sú povinní sledovať oznamy uverejňované študentskou radou a riadiť sa aktuálnymi inštrukciami. Ak študent nezaplatí poplatok do stanoveného termínu, za každý deň omeškania platby mu je účtovaný poplatok, ktorého výška je uvedená v príslušných zápisniciach ŠR J9.

>> Stiahnuteľné súbory

>> Sankcie za nedodržanie zmluvných podmienok

Je povinnosťou každého ubytovaného študenta. Prečítať si ubytovací poriadok a zmluvu, pričom svojím podpisom pri ubytovaní sa zaväzuje k ich dodržiavaniu. V prípade, že študent poruší zmluvu, alebo pravidlá stanovené v ubytovacom poriadku ŠD J9, sankcie sú následovné:

a) Písomné napomenutie – 15 €
b) Podmienečné vylúčenie – 25 €
c) Vylúčenie – 40 €

>> Krátkodobé ubytovanie

V ŠD J9 je možné krátkodobé ubytovanie v študentských izbách. Ceny pre tento druh ubytovania sú nasledovné:

  • pre študentov TUKE – 5 €/noc
  • cudzia osoba
    • 8 €/ noc + 1,50 € (miestny poplatok) Platný do 31.4.2019
    • 15 €/ noc + 1,50 € (miestny poplatok) Platný od 1.5.2019

>> Zopár informácií

Pri vstupe do ŠD J9 je študent povinný legitimovať sa na vrátnici preukazom študenta ISIC prípadne Ubytovacím preukazom.

Návštevné hodiny v ŠD J9 sú od 8.00 hod. do 22.00 hod.

Na vnútorných bunkách izieb je zakázané inštalovať zámky a zamykať sa.

Na pokyn vedenia Študentských domovov a jedální TUKE je prísne zakázané fajčiť v priestoroch ŠD J9.

Predčasné ukončenie ubytovania

Študentom, ktorí plánujú zo ŠD odísť skôr, ako majú podpísanú zmluvu (Zmluva o ubytovaní, bod č.2 – predčasné ukončenie ubytovania) je účtovaná sankcia 30€ za každý mesiac, o ktorý je skrátená doba ubytovania. Tento poplatok je potrebné uhradiť na účet pre sankcie a iné poplatky: SK25 8180 0000 0070 0008 4947.

V prípade ukončenia štúdia je nutné doniesť potvrdenie o ukončení štúdia. Platby za ubytovanie aj sankcie za predčasné ukončenie ubytovania musia byť uhradené včas, t.j. 7 dní pred odchodom zo ŠD (v MAISe-platby za ubytovanie, doklad o zrealizovaní platby predložiť na ubytovacom oddelení).

>> Postup pri odchode z ŠD

Pri odchode z ŠD je potrebné:

mať zrealizovanú platbu za ubytovanie v MAISe
predložiť doklad o zaplatení sankcie za predčasné ukončenie ubytovania (uhradiť aspoň 7 dní pred odchodom)
doniesť vyplnenú odchodku (vyzdvinúť na ubytovacom oddelení)

podpisy spolubývajúcich
pečiatku a podpis chodbového výboru na poschodí
podpis upratovačky – podpíše pri odovzdaní upratanej izby

odovzdať kľúč s visačkou, posteľné prádlo, (ubytovací preukaz)